Közzétételi lista

Tisztelt Szülő!

Ön a Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola felvételi tájékoztatóját olvassa, mellyel leendő 1. osztályos gyermekének iskolaválasztását szeretném segíteni!

Intézményünk a település központjához közel, az elmúlt években több lépcsőben felújított, korszerűsített, korszerű oktatástechnikai eszközökkel felszerelt épületben működik.

Iskolánk 8 évfolyamos, általános tanterv szerint működő általános iskola.

A 8 osztályban jelenleg 104 diák tanul, 9 főállású és 5 óraadó pedagógus irányításával. A német nyelv oktatása idegen nyelvként történik. Tanulóink 3 tanulószobás csoportban készülnek a következő napi tanórákra. Folyamatosan biztosítjuk tanulóinknak az egyéni fejlesztés, felzárkózás lehetőségét, délután kézműves, mesemondó, műveltségi quizz, matematika, furulya , sportági edzéseken és tömegsporton tölthetik tartalmasan szabadidejüket. A továbbtanulásra történő sikeres felkészülést előkészítő foglalkozások segítik magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból.

Gondot fordítunk a hagyományok kialakítására, ápolására. Rendezvényeink egyaránt szolgálják a szabadidő tartalmas eltöltését, illetve a közösségépítést.

Az intézmény beiskolázási körzete Kölesd és Kistormás községek közigazgatási területe.

A 2024-2025-es tanév beíratási időpontja: 2024. 04. 18-19.

János Zoltán

igazgató

Elérhetőségeink:

kolesdisuli@gmail.com

Tel.: 74/536-013

Nyitvatartás: 7.00- 18.00

Közzétételi lista

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai:

OM azonosító: 036343

Intézmény neve: Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola

Székhelye: 7052 Kölesd, József A. u.1.

Székhelyének megyéje: Tolna

Intézményvezető neve: János Zoltán

Telefonszáma: 74/536-013

E-mail-címe: kolesdisuli@gmail.com

Intézmény feladatellátási helyének száma: 1

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2023.

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai oktatás (felső tagozat)

– többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása

-napközi

-tanulószoba

2. Fenntartó adatai

Fenntartó: Szekszárdi Tankerületi Központ

Fenntartó címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u.23-25.

3. Statisztikai adatok

(2023.10. 01-i adatok alapján)

Tanulói adatok

Össz létszám: 104

Alsót.: 49

Felsőt.: 55

Ebből lány: 48

SNI: 10

Napközi: 34

Tanulószoba: 26

Bejáró: 15

Pedagógus adatok

Bazsik Ferenc Sándorné – katolikus hitoktató

Bierer Zoltán – főiskola, testnevelő tanár, helyettesítő tanár; 8. osztály osztályfőnök

Domokos József – főiskola, fizika tanár; óraadó

Füller Tímea – evangélikus hitoktató

Görcs Renáta – főiskola, német tanár, óraadó

Görgey Géza – református hitoktató

Horváth Jánosné – főiskola, közoktatás vezető szakvizsga, tanító, ének szakkolégium; ember-és társadalom műveltségterület, 3. osztály osztályfőnök

János Zoltán – főiskola, egyetem, közoktatás vezető szakvizsga, testnevelő-pedagógia tanár, 7.osztály osztályfőnök, igazgató

Katona Zsófia – gyakornok, német műveltségterület, 4. osztály osztályfőnök

Lőrincz Gergő – főiskola, gyakornok, történelem-földrajz tanár

Nagyné Kincses Katalin – egyetem, magyar tanár, 5. osztály osztályfőnök

Oláh-Schvarcz Veronika – gyógypedagógus

Ózdi Zsuzsanna – főiskola, közoktatás vezető szakvizsga, igazgatóhelyettes

Rónai Angyalka – főiskola, tanító, informatika műveltségterület, 1.osztály osztályfőnök

Sebestyén Jánosné – főiskola, tanító

Varga János Istvánné – főiskola, közoktatás vezető szakvizsga, tanító, óraadó

Varga Jánosné – főiskola, tanító; óraadó

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő

Szabó Éva – főiskola, ügyintézőtitkár, jogi asszisztens, igazságügyi szervező; iskolatitkár

Technikai dolgozók

Borzáné Nagy Melinda – cipő-felsőrész készítő; takarító

Haszeg-Szabó Valéria – varrónő: takarító

Hajnes Ervin – karbantartó

4. Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt tanévekből

5. Tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok

2016-2017. tanév: 53%

Évismétlő: 1 fő

2017-2018. tanév: 42%

Évismétlő: 3 fő

2018-2019. tanév: 24%

Évismétlő: 2 fő

2019-2020. tanév: 29%

Évismétlő: 1 fő

2020-2021. tanév: 

Évismétlő: 

2021-2022. tanév: 

Évismétlő: 

2022-2023. tanév: 

Évismétlő: 

6. Intézmény hivatalos nyitva tartásának rendje: 7.00 – 18.00

Hivatalos ügyintézési idő: 8.00 – 15.00

7. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Intézményünkben tanévkezdettől vagy a második oktatási félévtől kezdődően lehet rendszeres foglalkozásokat szervezni a tanórák heti rendjéhez igazodóan.

A foglalkozások megszervezésekor a tanulók napi elfoglaltságaiban érvényesülnie kell az arányos terhelés elvének. A napi óratervi elfoglaltságok és a tanórán kívüli foglalkozások között az étkezésre és a pihenésre alkalmas szabadidőt kell biztosítani.

A foglalkozásokat, – a második félévben tanulmányi teljesítmények függvényében szervezett felzárkóztatások kivételével -, tanév elején, az intézményi munkatervben meghatározottak szerint kell meghirdetni, és a tantárgyfelosztásban kell rögzíteni.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

A tanórán kívüli foglakozások vezetőjét az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkör, énekkar, sportkör, egyéb foglalkozás működéséért. Éves munkaprogram alapján dolgoznak. Intézményen kívüli tevékenységüket az igazgató engedélyezi.

A különböző versenyek, vetélkedők része a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit.

A tanulók a meghirdetett programra – annak teljes időtartamára -, jelentkeznek. A programon való részvételük a felvétel időpontjától kötelező. A program megvalósulási időtartama alatt csak tanulói jogviszonyuk megszűnése vagy fegyelmező intézkedés hatálya miatt maradhatnak ki az általuk választott foglalkozásokról.

Az intézményben szervezhető tanórán kívüli tevékenységek szervezeti formái:

  • Sportköri foglalkozások

  • Szakköri foglalkozások

  • Felzárkóztató foglalkozások

  • Továbbtanulásra előkészítő foglalkozások (7-8. osztályosoknak)

  • Egyéni foglalkozások

  • Tehetséggondozó foglalkozások

  • Tanulmányi kirándulások

  • Tanulmányi- kulturális- sportversenyek

  • Színház-, múzeum-, kiállítás-, könyvtár-látogatások

  • Táborozások

8. Tanévben tervezett jelentősebb rendezvények

A 2023-2024-es tanévben szervezendő jelentősebb programok:

2023.

09. 01. Tanévnyitó ünnepély; Kölesdi harc napja – megemlékezés

09. 19. Szülői értekezlet

09. 29. Magyar Diáksport Napja

10. 06. Aradi vértanúk – megemlékező ünnepély

10. 20. Ünnepély; Csarnok kupa

10. 27. Halloween party

11. 10. Márton nap

11. 20-24. Nyílt napok az alsó tagozatban

11. 28. Fogadó óra

12. 06. Iskolai Télapó ünnepély

12. 21. Iskolai karácsonyi műsor

2024.

01. 26. Bizonyítvány osztás

02. 06. Szülői értekezlet

02. 09. Farsang

03.15. Március 15-i ünnepély

04. 01-05. Felsős nyílt hét

04. 23. Fogadóóra

04. 30. Kulturális bemutató

05. 01-31. Nyelvi kompetencia mérés

05. 01-31. Kompetencia mérés (matematika, szövegértés)

06. 22. Ballagás

9. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

– A házi feladatok legfontosabb funkciója, a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

– Az írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyisége és minősége igazodik az optimális terhelés szintjéhez úgy, hogy bizonyos ismereteket gyakorlattal erősítsen meg, adjon lehetőséget az alkotó munkára és ne okozzon terheket.

– Az írásbeli feladat a tanuló számára könnyen kivitelezhető legyen: tankönyvi kérdésekre adandó válasz, tankönyvi, példatári feladatok megoldása.

– A tanulónak legyen lehetősége választani a feladatok között (differenciálás).

– A következő tanórán a házi feladat ellenőrzése, javítása megoldható legyen.

– A szóbeli házi feladat fontos kritériuma, hogy tudja a tanuló, mit kell megtanulnia, és hol találja meg azt (könyv, füzet).

– Az írásbeli és szóbeli házi feladatra fordított idő az általunk átlagos képességűnek minősített tanuló számára: napi 90 perc.

– Házi feladat minden tantárgyból minden tanítási óra végén adható, de a hétvége miatt nem lehet a mennyisége nem haladhatja meg az egyébként szokásos mennyiséget.

– Hétvégére és szünetekre szorgalmi feladat bármilyen mennyiségben adható, de ezek megoldása, elvégzése a tanuló választására van bízva, nem kötelező.

Az iskolai dolgozatok szabályai:

– A tanulók teljesítményének ellenőrzése a szaktanár joga és kötelessége. A szaktanár dönti el, hogy milyen ellenőrzési formákat alkalmaz, figyelembe véve a tantárgy sajátosságait. Az ellenőrzés célszerűségét (azt a módszert kell alkalmazni, aminek legnagyobb a „hozadéka”).

– Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért az írásbeli dolgozatok időpontját legalább egy héttel megírásuk előtt jelezni kell a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. A dolgozatok számát az osztálytitkár figyeli, és adott esetben szól a szaktanárnak.

– Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi.

– A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni.

10. Működést meghatározó dokumentumok

Lásd: Dokumentumok

KIR közzétételi lista: Letöltés

Hozzászólások lezárva.